Psychology Fact ข้อควรรู้สุขภาพจิต
By Mind Expert | 01 September 2023
ศิลปะบำบัด (Art Therapy)
ศิลปะสามารถช่วยทำให้สภาวะอารมณ์ผ่อนคลาย จิตใจสงบ มีจุดโฟกัส ได้ใช้เวลาอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง ถึงแม้ว่าไม่มีประสบการณ์ทางด่านศิลปะแต่การวาด ขีด เขียน หรือระบายสีก็ช่วยระบายความรู้สึกให้ให้ความรู้สึกได้ผ่อนคลายมากขึ้น และนอกจากนี้ยังช่วยสร้างสมาธิและการจดจ่ออีกด้วย ศิลปะบำบัด (Art therapy) เป็นวิธีการเยียวยาจิตใจอารมณ์ความรู้สึกด้วยการนำเทคนิดการวาด ขีด เขียนโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ผ่านการตีความและแสดงออกมาเป็นผลงาน เพื่อช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายอารมณ์ การดูแลจัดการความเครียด สร้างคว
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.