Terms of Use

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ
เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ครอบคลุมการใช้งานและการเข้าถึงบริการจิตวิทยาจากไลท์โพสต์ โดยบริการจาก
lightpost.co.th แอปพลิเคชัน Lightpost และบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าถึงและใช้บริการจากไลท์โพสต์ เป็นการยินยอมตาม ‘ข้อตกลง’
ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยบริการ ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้เป็นของไลท์โพสต์
การให้บริการไลท์โพสต์
ไลท์โพสต์และบริการที่เกี่ยวข้องเป็นบริการทางจิตวิทยาและการดูแลจิตใจ ประกอบด้วยการประเมินและติดตามผลเชิงติตวิทยา
และให้สามารถรับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยา โดยการรับคำปรึกษาจากไลท์โพสต์ จะไม่ใช่การทดแทนการพบแพทย์หน้าต่อหน้า และไม่รับรองผลใด ๆ
ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความคิดทำร้ายตนเอง โปรดติดต่อ 1323 หรือ 1669 ตลอด 24 ชม. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ไลท์โพสต์ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมที่ https://lightpost.co.th/privacyความยินยอมต่อการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
ท่านตกลงว่าท่านมีความสามารถในการยินยอมกับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้จะเป็นความจริง โดยท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการใช้บัญชีนี้แต่เพียงผู้เดียว และรับผิดชอบป้องกันรหัสผู้ใช้งานให้เป็นความลับ
การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการให้บริการ
ไลท์โพสต์จะสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการต่าง ๆ ของไลท์โพสต์ตามที่เห็นสมควร
โดยไลท์โพสต์จะพยายามรักษาเสถียรภาพและความต่อเนื่องของบริการอย่างเต็มที่
แต่ไม่รับรองต่อความเปลี่ยนแปลงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของบริการ
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.