การพัฒนาตนเอง

ปรับตัว ปรับใจ ปรับทีละนิด เพื่อชีวิตที่มีความสุข

By Mind Expert | 14 November 2023

การใช้ชีวิตของคนเรา หลายครั้งเราต้องเผชิญกับเรื่องที่ยากในชีวิต ทำให้เกิดความเครียด ความกดดัน ดังนั้นเพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขยิ่งขึ้น จึงต้องมีการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่มีผลกระทบด้านลบ ดังนี้

1. ผ่อนคลายจิตใจและความเครียดด้วยการฝึกหายใจ หายใจเข้า ออก ลึก ๆ ช้า ๆ หายใจโดยใช้กระบังลม ช่วยให้ปอดขยายตัวมากขึ้น ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกาย ทำให้รู้สึกสดชื่นและช่วยลดความเครียด

2. ผ่อยคลายร่างกาย เนื่องจากเมื่อเกิดความเครียดกร้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ จะเกร็ง ดังนั้นเราต้องรู้จักฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เช่น นิ้วมือ บ่า ไหล่ ท้ายทอย ฯลฯ การผ่อนคลายร่างกายควรทำอย่างสม่ำเสมอ และสามารถทำได้ง่ายๆ เช่น การยืดเหยียบกล้ามเนื้อ โยคะ หรือการนวดผ่อนคลาย เป็นต้น

3. ฝึกเผชิญกับสิ่งที่กลัว คนเรามีความกลัวที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แต่ละคนเผชิญมา ทำให้เกิดความกลัวในใจ ดังนั้นเพื่อจะก้าวข้ามความกลัวนี้ เราจึงจำเป็นต้องฝึกตนเองในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัว ปรับมุมมองที่มีต่อปัญหา มุมมองที่มีต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิดความเคยชินกับสิ่งที่กลัว และทำให้จิตใจแข็งแกร่งขึ้น

4. ฝึกทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม หลายครั้งเราต้องมีการพึ่งพาอาศัยผู้อื่น ดังนั้นหากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะช่วยให้เราใช้ชีวิตร่วมกันได้ง่ายขึ้น และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขมากขึ้น

5. ฝึกหยุดความคิดและเบี่ยงเบนความสนใจ เมื่อเกิดความเครียดความกังวลใจขึ้น บางครั้งเราไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันที จึงต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความรู้สึกตนเอง รู้จักการเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อหยุดความคิดที่ไม่สบายใจ การเบี่ยงเบนความสนใจสามารถทำได้ง่ายๆ เช่น การทำกิจกรรมที่ชอบ การทำงานอดิเรก การฝึกสมาธิ การออกกำลังกาย เป็นต้น

6. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลายครั้งเราอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือส่งผลกะทบให้เราเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นเราต้องรู้จักปรับตัวเองหยุดพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดปัญหา และเพิ่มพฤติกรรมทางบวกให้มากขึ้น

7. สร้างความสุขให้ตนเอง ไม่ปล่อยให้ตนเองจมอยู่กับความทุก พยายามสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการหากิจกรรมที่มีความสุขทำ

More on this Topic
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.