เคล็ดลับทำงาน

Start Up Relationship ความสัมพันธ์ที่ดี เริ่มต้นที่ตัวเรา

By Mind Expert | 22 May 2022

มนุษย์เราไม่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้ หลายครั้งเราจะพบว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่น ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เช่น การทำงาน การใช้ชีวิต และเมื่อเราไม่สามารถหลีกเหลี่ยงมันได้  เราก็ต้องเผชิญกับมัน เพื่อจะเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุขเราจึงต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้มาก โดยเฉพาะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นสิ่งสำคัญที่เราควรตระหนักคือ “เราไม่สามารถบังคับให้ผู้อื่นเป็นอย่างที่เราต้องการได้ แต่เราสามารถปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้” ดังนั้นมาเริ่มต้นเพิ่มทักษะในการปรับตัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ไปด้วยกัน ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

- ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเข้าสังคมเช่น การยิ้ม การทักทายอย่างเหมาะสม การฟังอย่างใส่ใจ และให้ความสนใจกับคู่สนทนาของเรา เพราะทักษะเบื่องต้นนี้จะเป็นความประทับใจแรกเมื่อเราเปิดใจที่จะทำความรู้จักหรือสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนหรือกลุ่มคน ที่เราให้ความสำคัญ

- การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นการเข้าใจตนเองจะทำให้รู้ว่าเราเป็นอย่างไร มีบุคลิกอย่างไร มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร ชอบหรือไม่ชอบอะไร ต้องการหรือไม่ต้องการอะไร ในทางกลับกันการที่เราเข้าใจผู้อื่นก็จะทำให้เรารู้ความชอบ ความสนใจของเขา ช่วยให้เราเลือกเข้าหากลุ่มคนที่มีความชอบแบบเดียวกับเรา และที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคล การยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น ไม่ตัดสินผู้อื่นจากมุมมองของเราทั้งที่เรายังไม่รู้จักเขาด้วย

- มีความยืดหยุนในการปรับตัวเข้าหากันในการสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะในสถานะใดเราต่างก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากัน เพราะทุกคนมีความต่างกัน การที่เรารู้จักยืดหยุ่นกับตนเองก็จะทำให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้น และถ้าเรามีความยืดหยุ่นต่อผู้อื่น ให้เขาได้คิด ได้ทำในแบบของเขาบ้าง ไม่กดดันเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป จะทำให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้ดีและง่ายขึ้น

- ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีความจริงใจต่อกัน ในความสัมพันธ์เราไม่ควรเป็นผู้ให้หรือผู้รับเพียงฝ่ายเดียว แต่เราควรจะแสดงความมีน้ำใจต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่อีกฝ่ายต้องการ ซึ่งการให้หรือรับนั้นรวมไปถึงการรับฟัง หรือการให้คำแนะนำอย่างบริสุทธิ์ใจและจริงใจด้วย

- มีความใส่ใจ เอาใจใส่ซึ่งกันและกันการเอาใจใส่จากอีกฝ่ายเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญ เพราะการที่เราได้รับการดูและเอาใจใส่อย่างดี จะทำให้เรารู้สึกดี รู้สึกว่าเรามีความสำคัญต่ออีกฝ่าย รู้สึกถึงความใส่ใจที่อีกฝ่ายมอบให้ ทำให้การสร้างความสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีและมีความสุขมากขึ้น การแสดงความใส่ใจหรือเอาใจใส่สามารถทำได้ง่ายๆ เช่น การให้เกียรติซึ่งกันและกัน, การชื่นชมสิ่งดี ๆ ของอีกฝ่ายหรือชื่นชมความสามารถ, การจดจำวันสำคัญของอีกฝ่ายและมอบสิ่งดี ๆ ให้ในวันนั้น เป็นต้น

ในความสัมพันธ์การที่คนเรารู้จักปรับตัวเข้าหากันและกัน จะช่วยลดความขัดแย้งในการใช้ชีวิต ช่วยให้บรรยากาศในการใช้ชีวิตในสังคมของเราเป็นไปได้ดีมากขึ้น ส่งผลให้เรามีความสุขสงบในการใช้ชีวิตมากขึ้น

More on this Topic
Everyone needs help some time in their life. Lightpost offers the best help when you need it.
Company
Directories
Address
437/7 Phaholyothin 35 Ladprao,
Chatuchak, Bangkok 10900
Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat - Sun (Appointment)
© 2020 Lightpost Counseling. 
Developed by MeCode. All Rights Reserved.