โปรไฟล์ผู้ใช้

นโยบายความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไลท์โพสต์
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับไลท์โพสต์ เพราะฉะนั้นไลท์โพสต์จึงใช้ความพยายามและใส่ใจในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนโยบายนี้ คือ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของไลท์โพสต์ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลครอบคลุมกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลท์โพสต์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งให้บริการทางจิตวิทยาและเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้ให้คำปรึกษา/นักจิตวิทยา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดวิธีการที่บริษัทใช้เพื่อเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล และปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานระหว่างใช้บริการออนไลน์ของไลท์โพสต์และบริการที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจะเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพเกี่ยวกับผู้ใช้ ระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและส่งต่อข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เมื่อผู้ใช้ใช้บริการจากไลท์โพสต์ จะถือว่ายอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากผู้ใช้ที่ไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ควรใช้แอปพลิเคชันและบริการจิตวิทยาของไลท์โพสต์
การคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
ความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ ทางไลท์โพสต์จึงมีมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อรักษาความปลอดภับของข้อมูล
  จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
  จัดให้มีวิธีการทางความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
หากผู้ใช้มีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ถูกละเมิด กรุณาติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ โดยผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบการปกป้องข้อมูลรหัสผ่านและการเข้าระบบไม่ให้ผู้อื่นรับรู้ หรือเข้าถึงได้
การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
บริษัทไลท์โพสต์จะใช้ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังต่อไปนี้
  เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานและสนับสนุนระบบที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อติดต่อผู้ใช้งานในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุเกี่ยวข้องหรือส่งเอกสารข่าวสาร
  เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงิน
  เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแอปพลิเคชัน
  เพื่อวินิจฉัยข้อมูลการใช้งานและพัฒนาปรับปรุงบริการ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้
  เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานบริการที่ถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานโดยเฉพาะ
  เพื่อนำส่งข้อมูลที่บริษัทคาดว่าผู้ใช้มีความสนใจหรือที่ได้ร้องขอให้นำส่ง หรือเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทหรือของผู้ให้คำปรึกษา/ โดยผู้ใช้จะสามารถปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
เมื่อผู้ใช้ได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับไลท์โพสต์หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน บ
ในกรณีผู้ใช้งานภายใต้ระบบ LightCare สำหรับองค์กร ไลท์โพสต์จะไม่ส่งต่อข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รายละเอียดเวชระเบียน ให้แก่บริษัทที่ให้สิทธิ์ของท่าน เว้นแต่การเกิดกรณีฉุกเฉิน มีอันตรายต่อชีวิตผู้ใช้และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง จะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้รับผิดชอบของบริษัทของท่าน
การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีไลท์โพสต์ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมข้อมูลเหล่านี้
ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลในการใช้งาน เช่น ชื่อและนามสกุล  วันเดือนปีเกิด อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลสุขภาพที่บันทึกโดยผู้ให้คำปรึกษา/นักจิตวิทยาผ่านทางแอปพลิเคชัน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ปรึกษา ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี เช่น การใช้งานเว็บไซต์และใช้งานระบบ เบราเซอร์อินเตอร์เน็ต ชนิดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้แอปพลิเคชัน ข้อมูลอื่นๆที่ผู้ใช้กรอกหรือส่งให้ผ่านแอพพลิเคชันหรือบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการชำระเงินหรือดำเนินธุรกรรมทางการเงิน
ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องต่อไลท์โพสต์ หากข้อมูลใดมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบในการปรับข้อมูลให้ตรงกับความเป็รจริง และหากผู้ใช้เลือกจะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้
หากผู้ใช้ได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่บริษัท
บริษัทอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (Cookies) หรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้บริการปละพัมนาระบบ เมื่อผู้ใช้ใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แอปพลิเคชัน โดยบริษัททำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของผู้ใช้ส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าเว็ปไซต์ของบริษัท และอาจใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม (Thrid Party) เพื่อประโยชน์ของการวินิจฉัยหรือรายงานทางสถิติ ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง
ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ชนิดของบราวเซอร์ของผู้ใช้ หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าสู่แอปพลิเคชัน- หน้าเว็ปไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมในแอปพลิเคชัน ระยะเวลาที่ใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว ข้อมูลที่ผู้ใช้ค้นหาในแอปพลิเคชัน เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ
หรือสถิติอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลท์โพสต์
การจัดการ Cookies
ผู้ใช้สามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies
ตามเว็บไซต์ https://www.wikihow.com/Disable-Cookies
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
หากผู้ใช้ต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสุขภาพที่บริษัทมีอยู่เกี่ยวกับผู้ใช้ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้บนแอพพลิเคชัน ผู้ใช้ตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่ระบบบัญชี และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญของผู้อื่นในการเข้าสู่ระบบบัญชี
ผู้เยาว์และบุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
บริษัทไลท์โพสต์ให้บริการแก่ผู้เยาว์หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์หรือเด็ก ถ้าหากทราบว่ามีการเก็บข้อมูลผู้เยาว์โดยไม่ได้รับอนุญาตกรุณาติดต่อไลท์โพสต์
การส่งต่อข้อมูลตามกฏหมายและในกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและบริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันเหตุอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือในกรณีสำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น
ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานที่จำเป็นหรือที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้นั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัท และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ ไลท์โพสต์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น
ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงบริการสม่ำเสมอ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดในตอนท้ายของหน้านี้ ผู้ใช้งานควรหมั่นทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปใช้เกินขอบเขตของนโยบายนี้ โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบความเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า และให้สิทธิ์ไม่เลือกใช้บริการ
วิธีการติดต่อบริษัท
หากผู้ใช้ต้องการติดต่อไลท์โพสต์เพื่อคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว สามารถติดต่อบริษัท ได้ผ่านทางอีเมล์ [email protected]
นโยบายนี้ได้ถูกอัพเดตครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
บางทีเราอาจจะแค่มีเรื่องที่อยากคุยกับใครบางคน ที่ไลท์โพสต์ เราต้องการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
Company
Directories
ข้อมูลสำหรับติดต่อ
437/7 ซอย พหลโยธิน 35 แยก 5-2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00
เสาร์ - อาทิตย์ (นัดหมายล่วงหน้า)
© 2020 Lightpost Counseling. Developed by MeCode. All Rights Reserved.