เกี่ยวกับเรา

About LightPost

Life achieved by planning. And self-development

ไลท์โพสต์เคาน์เซลลิ่ง มีการบริการที่หลากหลาย ในการให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพจิต อาทิเช่น การให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว แบบครอบครัว แบบวิกฤตการณ์ต่างๆในชีวิต การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้คำปรึกษาโดยใช้โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (EAP) ซึ่งการให้คำปรึกษาจะช่วยท่านจัดการกับปัญหาที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การแนะแนวทางชีวิตการทำงาน การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ การให้คำแนะนำสำหรับผู้บริหาร หรือการจัดการกับบาดแผลลึกในจิตใจ

เพื่อที่จะให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เพิ่มพูนความสุข และเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่มาใช้บริการนั้น เราจึงเล็งเห็นว่า ควรจะมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการให้บริการคือ “การทำให้โลกนี้น่าอยู่ และส่งต่อถึงผู้อื่นด้วย” เราต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่เขาจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้อื่นต่อไปซึ่งความรู้ และการเติบโตเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน เราเชื่อมั่นในศักยภาพส่วนบุคคล และพร้อมที่จะทำให้ความปรารถนา ของลูกค้าของเราบรรลุความสำเร็จ

christin-hume-PNWp1dZ7sO0-unsplash 40 percent compress
เรามีทีมผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อช่วยให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้มารับคำปรึกษาในทุกด้านของชีวิต ซึ่งรวมถึง การให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ของชีวิต การให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน และหลังแต่งงาน การใช้ชีวิตคู่ ครอบครัว ลูกและวัยรุ่น บาดแผลลึกในจิตใจ การแก้ไขความวิตกกังวลและซึมเศร้า การกินที่ผิดปกติ การเยียวยาสิ่งเสพติด เช่นการติดเกมส์ ยาเสพติด แอลกอฮอล์ การเงิน และด้านกฏหมาย เราตระหนักว่าลูกค้าทุกท่านต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุด


ดังนั้นทีมผู้ให้คำปรึกษาจึงยึดหลัก TEACH ซึ่งมาจาก :

• Training การฝึกอบรม
• Ethics การมีจริยธรรม
• Awareness การตระหนักรู้
• Counseling การให้คำปรึกษา
• Human Kindness การเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์

Learn more
ปัญหาชีวิตครอบครัว

ปัญหาชีวิตครอบครัว

หลายคนอาจจะคิดว่าการมาพบจิตแพทย์จะต้องมีเป็นโรคทางจิตเวชเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว...

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ทางไลท์โพสต์ ได้มีบริการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยตัวอย่างหัวข้อที่มีการจัดอบรมมี...

การให้คำปรึกษาทั่วไป

การให้คำปรึกษาทั่วไป

การให้คำปรึกษาในรูปแบบนี้จะเป็นสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับความเครียด การปรับตัวในงาน

โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (EAP : Employee Assistant Program)

โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (EAP : Employee Assistant Program)

โปรแกรมดูแลจิตใจพนักงาน (EAP) โดยโปรแกรมนี้เป็นลักษณะแพ็คเกจที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการขององค์กร หรือบริษัทแต่ละแห่ง

แยก 5-2 ลาดยาว จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900
437/7 ซอย พหลโยธิน 35